Ilekroć w Polityce mowa jest o:

 1. Administrator Danych Osobowych / ADO – oznacza to: Nazwa przedsiębiorstwa: P.K.CONSULTING z siedzibą w Bydgoszczy NIP: 9671114250 REGON: 360680243 Adres kontaktowy: Bydgoszcz, ul. Beskidzka, nr 8, lok. 1, 85-166 Email kontaktowy: biuro@pkconsulting.pl Telefon kontaktowy: 661 992 661 Komunikator kontaktowy: 661 992 661
 2. Serwis – oznacza to witrynę internetową pod nazwą https://pkconsulting.pl
 3. Użytkowniku – oznacza to osobę odwiedzającą Serwis.
 4. Formularzu kontaktowym – oznacza to, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający kontakt z ADO.
 5. Danych osobowych – oznacza to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności / Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i zasady ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem Użytkowników z Serwisu.
 2. ADO przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu jest – P.K.CONSULTING z siedzibą w Bydgoszczy NIP: 9671114250 REGON: 360680243 Adres kontaktowy: Bydgoszcz, ul. Beskidzka, nr 8, lok. 1, 85-166 Email kontaktowy: biuro@pkconsulting.pl Telefon kontaktowy: 661 992 661 Komunikator kontaktowy: 661 992 661
 3. ADO, odpowiednio do zakresu realizowanych celów, przetwarza dane osobowe Użytkowników obejmujące dane określone za pośrednictwem Formularza kontaktowego:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Nazwa firmy,
  4. Adres email,
  5. Telefon kontaktowy,
  6. Temat,
 4. Podanie danych osobowych podczas wypełniania Formularza kontaktowego jest dobrowolne, jednak konieczne do:
  1. prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  2. prowadzenia statystyk i obsługi technicznej Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  4. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  5. zaplanowania i umożliwienia kontaktu bezpośredniego z wykorzystaniem usługi świadczonej przez zewnętrznego dostawcę rozwiązania e-kalendarza – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Informujemy, iż w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z ww. usługi, dane te przekazywane są dostawcy usługi poza obszar EOG to jest do Stanów Zjednoczonych. Szczegółowe warunki przetwarzania danych określa polityka prywatności dostawcy zewnętrznego https://calendly.com/privacy
 5. Jeśli Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę dane podane w formularzu kontaktowym mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w związku z art. 172 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody nie warunkuje udzielenia odpowiedzi na treść kierowanego zapytania do ADO.
 6. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Serwisu jest korzystanie przez Użytkownika
  1. ze stosownych urządzeń końcowych podłączonych do sieci internet, wyposażonych w adekwatne do tego celu oprogramowanie prawidło skonfigurowane dające możliwość przeglądania stron WWW. (Przeglądarki internetowe w szczególności: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera). Zalecane jest aby przeglądarki internetowe użytkowane były w najnowszej wersji zapewnianej przez producenta. Ponadto przeglądarki powinny posiadać włączoną obsługę tzw. ciasteczek „cookies”,
  2. ze stosownych urządzeń wyposażonych w oprogramowanie i dostęp do aktywnej usługi pozwalającej na prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej email.
 7. Powyższe wymagania uznać należy za minimalne techniczne wymagania pożądane do współpracy z systemem teleinformatycznym, jakim posługuje się ADO.

Polityka Cookies

 1. Pliki cookies – to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie etc). W zależności od rodzaju plików cookies ich przetwarzanie wymaga uzyskania zgody Użytkownika bądź realizowane jest na zasadach prawem określonych bez takiej zgody.
 2. Oświadczenie Użytkownika o wyrażeniu zgody, albo o braku wyrażenia zgody, albo o cofnięciu zgody na przetwarzanie plików cookies, w sytuacji w której przetwarzanie nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 173 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) [dalej Ustawa PT] odbierane jest z wykorzystaniem tzw. „Okna dialogowego” przy zachowaniu w szczególności warunków określonych w art. 174 ust. 4 Ustawy PT
 3. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu:
  1. Niezbędne techniczne pliki cookies – to pliki, dzięki którym służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu, ich stosowanie, nie wymaga uzyskiwania zgody Użytkownika, zgodnie z art. 173 ust. 3 Ustawy PT.
 4. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies dokonując modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej, w tym usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu.
 5. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje usługobiorca może znaleźć wykorzystując funkcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://www.aboutcookies.org/ na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętać należy, że zablokowanie wszystkich cookie może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Klauzula informacyjna dla Kontrahenta

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.K.CONSULTING  Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email biuro@pkconsulting.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Pani/Pana dane przekazane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu: zawarcia i wykonania Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO, prowadzenia korespondencji email dotyczącej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO, wykonywania czynności z zakresu archiwizacja dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, prowadzenia statystyk i obsługi technicznej Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Przetwarzanie realizowane będzie zgodnie z przepisami nw. aktów i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych odpowiednio w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja Podatkowa, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy / wykonania umowy. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności są to: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzny podmiot realizujący zlecenie przesyłania informacji handlowych, zewnętrzny podmiot świadczący usługi rachunkowo – kadrowe.

Dane przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy oraz przez po tym okresie przez czas w którym jej stronom przysługiwać będą prawem określone uprawnienia i obowiązki, oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikający z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ma Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody. Przy czym zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna w związku z działaniami marketingowymi

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.K.CONSULTING  Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email biuro@pkconsulting.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Pani/Pana dane przekazane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu przesyłania informacji handlowych lub w celu wykonywania połączeń telefonicznych / przesyłania krótkich wiadomości tekstowych zawierających informacje marketingowe dotyczące oferowanych przez nas produktów lub usług lub w celu przesyłania krótkich wiadomości zawierających życzenia.

W zależności od przyjętego wariantu informacje handlowe przesyłać będziemy za pośrednictwem korespondencji email lub innych środków komunikacji elektronicznej określonych w formularzu a marketing bezpośredni realizowany będzie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Podstawę prawną stanowi także: Art. 172 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości ich zrealizowania.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności są to: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzny podmiot realizujący zlecenie przesyłania informacji handlowych, zewnętrzny podmiot wykonujący marketing bezpośredni, działający w imieniu ADO.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada data na usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody.

Ma Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody. Przy czym zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Szyfrowanie SSL

Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w celu ochrony treści poufnych, serwis stosuje

szyfrowanie SSL. Certyfikat SSL to certyfikat kryptograficzny którego zadaniem jest szyfrować ruch

między komputerem użytkownika a serwerem strony, dzięki czemu dane, które wprowadza

Użytkownik podczas sesji nie wydostają się na zewnątrz.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych na Koncie Użytkownika.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany w POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć

rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.